söndag 20 oktober 2013

MP:s riksdagsmotion om Vinst i välfärden - Vinst ska återinvesteras


För några veckor sedan var det deadline för inlämning av riksdagsmotioner och utifrån det kongressbeslut som fattades på Miljöpartiets kongress i våras så har nu en riksdagsmotion inlämnats där samtliga våra 25 riksdagsledamöter står som undertecknare. Jag har haft förmånen att vara involverad i processen fram till slutlig motion, och jag måste säga att den blev riktigt bra.

Hela motionen hittas via följande länk:
Partimotion MP (Motion 2013/14:Fi283) - Vinst i Välfärden


Nedan ses den inledande delen av motionen:

"Förslag till riksdagsbeslut
1.      Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av resurser för att anställa fler inom vård, skola och omsorg.

2.      Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att eventuella överskott inom skola vård och omsorgsverksamheter ska återinvesteras för att utveckla verksamheten.

3.      Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att tillstånd att bedriva vård, omsorg och skolverksamhet för offentliga medel endast ska ges till de som i sin bolagsordning eller stadga angivit att bolagets syfte är annat än att dela ut vinst till ägarna.

4.     
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att arbetstagares och brukares inflytande samt offentlighetsprincipen, meddelarfriheten och meddelarskyddet ska gälla inom all offentlig finansierad verksamhet.

5.      Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om Universitetssjukhus.

6.      Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om tillstånd för skolverksamhet vid ägarbyte.

7.      Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet för offentlig verksamhet att kunna ställa motsvarande sociala- och miljökrav som de har i sina egna verksamheter.

8.      Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att stödja idéburna aktörer inom vård, skola och omsorg.


9.      Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ett förbättrat kvalitetsarbete inom skola vård och omsorg.


Vad vill vi med skola vård och omsorg?
Välfärden är viktigt för medborgarnas välbefinnande. Välfärd ska ha god kvalitet, utgå från brukarnas behov, med goda villkor för de anställda och med långsiktigt hållbar ekonomi.

God kvalitet kräver långsiktigt ägande, kontinuitet, överblickbara enheter, förutsättningar för anställda att göra ett bra jobb och god personaltäthet. Vår utgångspunkt är att behoven i skola vård och omsorgsverksamheter gör att det inte finns utrymme för vinstutdelning av skattemedel till aktieägarna om verksamheten utförs av ett bolag. Välfärden ska garanteras var och en på lika villkor, oavsett kön, etnicitet, sexuell läggning, könsidentitet, religion, ålder eller funktionsnedsättning.

Miljöpartiet har i budgetmotionen visat på behovet av att öka kvaliteten inom skolan, äldreomsorgen och vården också genom att ge ekonomiska resurser för att anställa fler. Vi menar att det är centralt att höja de generella statsbidragen till kommuner och landsting så att fler kan anställas i välfärden. Dessutom behövs riktade resurser för att öka personaltätheten i skolan, vården och äldreomsorgen. Detta bör riksdagen som sin mening regeringen tillkänna.

Vi vill stärka människors möjlighet att välja en välfärd som passar dem, men också ge alla förutsättningar att bidra genom egna initiativ. Vi ser positivt på en mångfald av aktörer inom välfärden. Förutsättningen för att dessa aktörer ska få driva verksamhet inom välfärdssektorn är att syftet med verksamheten är att tillhandahålla utbildning, vård eller omsorg, inte att dela ut vinst (se också kapitel 5 i motionen). Detta bör riksdagen som sin mening regeringen tillkänna.

Välfärdens verksamheter får inte hanteras som vilken marknad som helst. Vi är inte konsumenter i förhållande till välfärden, vi är medborgare. Miljöpartiet anser att kommersialiseringen av välfärden motverkar den mångfald som var avsikten med reformerna. Vi vill därför få bort de kommersiellt inriktade aktörerna och i stället främja idéburna verksamheter inom välfärdssektorn. Vi tar allvarligt på problemen i skolor och vårdinrättningar där vinstintresset leder till besparingar som drabbat elever och patienter. Vi är också oroade att verklig kvalitetsutveckling hindras till förmån för fokus på rapporterbara prestationer och mätpunkter som kan räknas om i pengar i ersättningssystemen. Detta har också jämte andra problem som minskade ekonomiska förutsättningar och styrningsproblem, försämrat förutsättningarna för mycket offentligt driven verksamhet. I denna motion fokuserar vi dock, som motionens titel klargör på problemen med och i vinstsyftande verksamheter i välfärden.

Det förekommer att privata aktörer gör stora vinstuttag ur välfärdsverksamheter. Detta kan väcka misstanke om att något är fel: antingen har ägaren underfinansierat verksamheten eller så är ersättningen för hög. Oberoende vilket så har skattepengar försvunnit ur välfärden på ett sätt som de inte borde ha gjort. Vi anser att skattemedel ska användas till den verksamhet de är avsedda för och att eventuella överskott ska återinvesteras i verksamheten. Detta bör riksdagen som sin mening ge regeringen tillkänna.

Vi tror på långsiktiga spelregler och beslut som sätter elevens eller vårdtagarens behov i centrum. Vår uppfattning är att skatteintäkter som avsätts till välfärd ska stanna i välfärden. Men det är också viktigt att kombinera statligt ansvar och kommunalt självstyre. Att utforma likvärdiga förutsättningar för verksamheter oavsett ägare och storlek är komplicerat, men inte omöjligt.


För att säkerställa kvalitet och rättssäkerhet i välfärdssektorn har Miljöpartiet arbetat för att stärka såväl medarbetares som elevers, patienters, brukares och äldres inflytande och insyn över verksamheten. I all offentligt finansierad verksamhet ska likvärdiga regelverk gälla, oavsett huvudman. Vi vill att meddelarfrihet, alltså rätten att lämna journalister uppgifter för publicering i grundlagsskyddat medium och meddelarskydd det vill säga förbudet för chefer och andra att efterforska källan ska vara en självklarhet för all personal. Oegentligheter ska kunna påtalas och åtgärdas i all offentligt finansierad verksamhet, oavsett vem som driver verksamheten. Det är centralt att offentligt finansierad verksamhet är transparent och att kommunen och statliga tillsynsorgan har möjlighet att granska verksamheter vi betalar för. Detta bör riksdagen som sin mening ge regeringen tillkänna."För att ta del av hela partimotionen, sePartimotion MP (Motion 2013/14:Fi283) - Vinst i Välfärden
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar