onsdag 30 oktober 2013

Journalskandalen - Take Care of the problems!

"Vad gör Du för att säkerställa och skydda patienters säkerhet och integritet utifrån ett medicinskt datalagringsperspektiv?"

Den frågan ställde jag till ansvarigt landstingsråd för nästan två år sedan, efter ett antal uppmärksammade journalincidenter som blivit Lex Maria-anmälda. Biträdande sjukvårdslandstingsrådet Birgitta Rydberg (FP) besvarade min interpellation skriftligt och gjorde en minimal, ganska pliktskyldig insats i fullmäktige när interpellationen kom upp till debatt. Birgitta Rydbergs skriftliga svar innehöll bl a följande:

"Som svar vill jag anföra följande:
Inom Stockholms läns landsting hanteras mycket information och kraven måste vara höga på att informationen hanteras konfidentiellt. Det rör främst patientuppgifter i medicinska journaler. En stor del av informationen bearbetas och hanteras i datasystem. Det skulle vara mycket allvarligt om informationen 
hamnar i orätta händer. Därför är det av största vikt att gällande regler följs och uppföljningar ständigt görs att regelverket tillämpas på ett korrekt sätt.
...
Informationssäkerheten måste vara mycket hög inom landstinget. Ett ny policy för informationssäkerhet och tillhörande riktlinjer har tagits fram inom landstinget. Landstingsfullmäktige fastställde policyn vid sitt sammanträde i december 2011.
...
Genom dessa krav säkerställs att den som bedriver vård på landstingets uppdrag följer gällande regelverk 
om säkerhet och integritet. Inom ramen för ordinarie avtalsuppföljning sker även uppföljning av bilagan kring 
Informationsförsörjning."

Idag, efter den senaste incidenten där journalsystemet på Karolinska Universitetssjukhuset ska ha legat öppet under åtta (8!) månader, så vet jag inte om jag ska skratta eller gråta när jag återigen läser interpellationssvaret. Uppenbarligen så räcker det inte med policies och regelverk som bara är vackra ord på papper, om man inte lyckas fullfölja en efterlevnad. Precis som jag påpekat tidigare när det gäller journalincidenter så tycks landstingets uppföljning av efterlevnaden lysa med sin frånvaro.

Men - det värsta av allt i denna senaste journalincident är kanske egentligen inte det inträffade på Karolinska Universitetssjukhuset. Det värsta är nog att det inträffade, och en polisanmälan från sjukhuset, tycks ha blivit nedtystat av landstinget centralt. Om så är fallet så är det inget mindre än en fullständig skandal.

Min partikollega Helene Öberg, sjukvårdspolitisk talesperson för Miljöpartiet i Stockholms läns landsting, gick snabbt ut med följande besked till Dagens Nyheter som avslöjat den nya journalskandalen:

Vi i politiken har inte fått tillgång till den information som DN publicerat, trots att den varit känd på förvaltningen. Vi ser allvarligt på det som hänt. All information måste upp på bordet.
Torbjörn Rosdahl bör kalla till extra möte med landstingets arbetsutskott.

Med anledning av den senaste tidens haveri med TakeCare, både tekniskt och med hänsyn till patienters integritet så föreslår Miljöpartiet i landstinget:

- Lämna ärendet till polisen, så vi får klarhet i om brott begåtts.

- Inled dialog med leverantören till systemet, vilket ansvar kan de ta för det som uppstått? Är det aktuellt med vite på grund av avtalsbrott? Vi betalar för ett system som nu fungerar på sämsta möjliga sätt.

- I det pågående arbetet med ett nytt journalsystem måste krav på integritet och säkerhet vara i fokus, tillsammans med möjlighet att kommunicera information mellan olika vårdgivare och företag. Involvera sjukvårdens medarbetare och patientföreningarna i vilka krav som ska ställas på ett modernt journalsystem.

Jag har tidigare kommenterat TakeCare:

Bra reagerat av Helene anser jag. Det finns tyvärr en hel del allvarliga frågetecken som måste rätas ut, snarast möjligt. Problemen måste nu tas itu med på allvar!


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar