torsdag 31 oktober 2013

Journalskandalen - risk för rikets säkerhet?

Idag fortsätter Dagens Nyheters avslöjande om journalskandalen inom mitt landsting. Journaler för kanske upp till tre miljoner människor kan ha varit "öppna" för åtkomst via internet. Ibland dessa journaler så finns sannolikt uppgifter för personer med höga befattningar i vårt samhälle. Än mer alarmerande är kanske att det finns en risk att obehöriga kunnat ändra i journaler utan att det loggats, vilket annars sker då man loggar in "rätt väg" i TakeCare.

Och som om inte ovanstående vore nog så verkar det som att högsta tjänstemannaledningen inom landstinget har valt att under lång tid hålla detta hemligt för den politiska ledningen i Landstingshuset - inklusive den styrande Alliansen. Ett tydligt bevis på en bristande styrning och ledning av Stockholms läns landsting!

Enligt uppgift i Dagens Nyheter så var det ett rent misstag som gav upphov till att journalsystemet blev oskyddat. En så kallad brandvägg ska ha installerats felvänd så att den, istället för att skydda dataservern med journaluppgifter, stod vidöppen mot internet. Fullständigt ofattbart om detta stämmer!
Och återigen så klingar Alliansens lugnande ord om datasäkerhet som plågsamt tomma och betydelselösa fraser.

Stockholms läns landsting står inför unika utmaningar då vi siktar mot alltmer sammanhållna journalsystem för att förbättra vården och patientsäkerheten, samtidigt som vården blir alltmer fragmenterad och bryts upp i fler, och fler utförare. Den utvecklingen kräver patientdatasystem som är säkra och robusta. Det tycks vi tyvärr sakna idag.

Med alla problem kring journalsystemen och TakeCare så är det nog dags för en oberoende kriskommission.

onsdag 30 oktober 2013

Journalskandalen - Take Care of the problems!

"Vad gör Du för att säkerställa och skydda patienters säkerhet och integritet utifrån ett medicinskt datalagringsperspektiv?"

Den frågan ställde jag till ansvarigt landstingsråd för nästan två år sedan, efter ett antal uppmärksammade journalincidenter som blivit Lex Maria-anmälda. Biträdande sjukvårdslandstingsrådet Birgitta Rydberg (FP) besvarade min interpellation skriftligt och gjorde en minimal, ganska pliktskyldig insats i fullmäktige när interpellationen kom upp till debatt. Birgitta Rydbergs skriftliga svar innehöll bl a följande:

"Som svar vill jag anföra följande:
Inom Stockholms läns landsting hanteras mycket information och kraven måste vara höga på att informationen hanteras konfidentiellt. Det rör främst patientuppgifter i medicinska journaler. En stor del av informationen bearbetas och hanteras i datasystem. Det skulle vara mycket allvarligt om informationen 
hamnar i orätta händer. Därför är det av största vikt att gällande regler följs och uppföljningar ständigt görs att regelverket tillämpas på ett korrekt sätt.
...
Informationssäkerheten måste vara mycket hög inom landstinget. Ett ny policy för informationssäkerhet och tillhörande riktlinjer har tagits fram inom landstinget. Landstingsfullmäktige fastställde policyn vid sitt sammanträde i december 2011.
...
Genom dessa krav säkerställs att den som bedriver vård på landstingets uppdrag följer gällande regelverk 
om säkerhet och integritet. Inom ramen för ordinarie avtalsuppföljning sker även uppföljning av bilagan kring 
Informationsförsörjning."

Idag, efter den senaste incidenten där journalsystemet på Karolinska Universitetssjukhuset ska ha legat öppet under åtta (8!) månader, så vet jag inte om jag ska skratta eller gråta när jag återigen läser interpellationssvaret. Uppenbarligen så räcker det inte med policies och regelverk som bara är vackra ord på papper, om man inte lyckas fullfölja en efterlevnad. Precis som jag påpekat tidigare när det gäller journalincidenter så tycks landstingets uppföljning av efterlevnaden lysa med sin frånvaro.

Men - det värsta av allt i denna senaste journalincident är kanske egentligen inte det inträffade på Karolinska Universitetssjukhuset. Det värsta är nog att det inträffade, och en polisanmälan från sjukhuset, tycks ha blivit nedtystat av landstinget centralt. Om så är fallet så är det inget mindre än en fullständig skandal.

Min partikollega Helene Öberg, sjukvårdspolitisk talesperson för Miljöpartiet i Stockholms läns landsting, gick snabbt ut med följande besked till Dagens Nyheter som avslöjat den nya journalskandalen:

Vi i politiken har inte fått tillgång till den information som DN publicerat, trots att den varit känd på förvaltningen. Vi ser allvarligt på det som hänt. All information måste upp på bordet.
Torbjörn Rosdahl bör kalla till extra möte med landstingets arbetsutskott.

Med anledning av den senaste tidens haveri med TakeCare, både tekniskt och med hänsyn till patienters integritet så föreslår Miljöpartiet i landstinget:

- Lämna ärendet till polisen, så vi får klarhet i om brott begåtts.

- Inled dialog med leverantören till systemet, vilket ansvar kan de ta för det som uppstått? Är det aktuellt med vite på grund av avtalsbrott? Vi betalar för ett system som nu fungerar på sämsta möjliga sätt.

- I det pågående arbetet med ett nytt journalsystem måste krav på integritet och säkerhet vara i fokus, tillsammans med möjlighet att kommunicera information mellan olika vårdgivare och företag. Involvera sjukvårdens medarbetare och patientföreningarna i vilka krav som ska ställas på ett modernt journalsystem.

Jag har tidigare kommenterat TakeCare:

Bra reagerat av Helene anser jag. Det finns tyvärr en hel del allvarliga frågetecken som måste rätas ut, snarast möjligt. Problemen måste nu tas itu med på allvar!


tisdag 29 oktober 2013

Stockholms Gröna Kilar - ständigt hotade

Den fina "rosen" ovan visar Stockholms Gröna kilar med tre av dem namngivna (Rösjö, Angarn och Bogesund).

I bilden nedan är samtliga Gröna kilar namngivna.


Bilderna är hämtade från Tillväxt, miljö och regionplanering, Stockholms läns landsting.

Där finns följande att läsa:
I Stockholms län är det inte långt mellan stad och natur. De så kallade gröna kilarna ligger på 3-5 mils avstånd från regioncentrum och är oskattbara för människors välbefinnande. Här finns möjlighet till friluftsliv och rekreation och man kan njuta av tystnad och naturupplevelser. Kilarna är också mycket viktiga för den biologiska mångfalden och har stora kulturhistoriska värden.

Som man kan ana av texten ovan så finns det stor politisk samsyn på betydelsen att bevara de gröna kilarna.
Samtidigt så kan man konstatera att kilarna är ständigt hotade, någonstans, i någon mån.
För en tid sedan fick jag i egenskap av landstingspolitiker ett mejl där det beskrevs, nästan lite Kafka-likt, hur staten givit i uppdrag till länsstyrelsen att öka antalet naturreservat i Stockholms län. När länsstyrelsen försökt göra detta, t ex i Bogesundskilen i Vaxholms kommun så har Statens fastighetsverk satt käppar i hjulen. Med andra ord så stoppar statens ena hand det som den andra hand uppmanar till!?
Samma brev som jag fått angående detta, hittade jag också publicerat som insändare:
Staten förhalar bildandet av naturreservat

För egen del bor jag i Upplands Väsby, i anslutning till Järvakilen (se nedan). Även den är delvis hotad i och med planerna på Väsby sjöstad, ett på ytan attraktivt boendeprojekt som tyvärr, om det realiseras, innebär att Järvakilen blir avsnörd på ett sätt som hotar den biologiska mångfalden. Dessutom så skulle det innebära en kraftigt ökad biltrafik i området, vilket skulle likna en trafikinfarkt. Det har beskrivits på ett pedagogiskt sätt av min lokala partikollega Lennart Olsen.

Som sagt, de gröna kilarna hotas ständigt och riskerar att krympa successivt. Det gäller att vi, utan att bromsa en positiv region- och stadsutveckling, skyddar kilarna så de inte krymper till Stockholms gröna fläckar.

söndag 27 oktober 2013

Om Barnmorskeuppror och förlösande investeringsbeslut?


Minns du Barnmorskeupproret? Det pågår fortfarande, dock i lite mediaskugga för närvarande kan tyckas. Om jag uppfattat rätt så är en dokumentärfilm på gång, tänkt att visa barnmorskornas vardag, med tuffa arbetspass och bristfällig arbetsmiljö.

Anledningen att jag nämner detta är att jag fått kallelse till ett extrainsatt möte med landstingets hälso- och sjukvårdsnämnd. Den enda punkten på dagordningen är Inriktningsbeslut för investering för ökat vårdinnehåll, vårdavdelningar och behandling vid S:t Görans sjukhus. Under denna lite kryptiska rubrik ligger beslut om att föreslå landstingsstyrelsen och landstingsfullmäktige att investera ca 250 miljoner kronor för att skapa lokalmässiga förutsättningar för förlossningsvård vid S:t Görans sjukhus.

Precis som tjänsteutlåtandet anger så kan det vara en bra geografisk placering att etablera en förlossningsklinik i anslutning till det centralt belägna S:t Görans sjukhus, inte minst med tanke på att Nya Karolinska Solna är planerat att rymma färre förlossningsplatser än i dagsläget. Å andra sidan ser jag ett antal kvarstående frågetecken i detta förslag, t ex hur det ska lösa den problematiska personalsituationen (barnmorskor flyttar från en gammal klinik till en ny?), och hur det ser ut med neonatalplatser i anslutning till respektive förlossningsklinik, befintliga och planerad.

Alla inser nog att enbart skapandet av "lokalmässiga förutsättningar" inte räcker för att lösa dagens problem. Frågan är då om det ändå är en del av lösningen - långsiktigt?

Förslaget uppmärksammades häromdagen i Dagens Nyheter:
Nytt BB öppnar på S:t Göran - öppnar om tre årfredag 25 oktober 2013

Malala for President - Anywhere!


Det är bara att kapitulera. Hennes dramatiska öde hittills är helt ojämförbart. Detsamma gäller hennes förmåga att - efter mordförsöket - uttrycka en tolerant och samtidigt kompromisslös beskrivning av vägen mot det jämställda samhället. Denna 16-åring har en mognad och formuleringsförmåga som många av oss bara kan drömma om. Intervjun i kvällens Skavlan är värd uppmärksamhet.


tisdag 22 oktober 2013

Dramatik i fullmäktige!

Lite förvånad turbulens när landstingsfullmäktiges första slutna omröstning sedan 80-talet blev ett faktum


(Varning: Rubriken ovan kan av vissa läsare ses som överdriven…)


Idag var det dags för fullmäktige i Stockholms läns landsting. För min del skulle jag tjänstgöra på eftermiddagen, efter att under förmiddagen ha suttit i annat möte i KI:s Aula Medica.Då passade jag på att återigen filma hologrammet med det bultande hjärtat (se tidigare blogginlägg) som nu uppgraderats och kompletterats med en svävande hjärna!


När jag sedan anlände till Landstingshuset och fullmäktigemötet så visade det sig att det närmade sig slutet. Det var i princip bara valärenden kvar. Intressant tajming eftersom jag ju tidigare lyft en del frågor rörande förslaget till ny styrelseordförande för Karolinska Universitetssjukhuset.

Många trodde nog att valärendena skulle vara en ren formalitet, några ledamöter hade redan lämnat mötet. Men riktigt så blev det inte. Vänsterpartiets Birgitta Sevefjord begärde ordet, gick upp i talarstolen och framförde invändningar mot att välja superentreprenören Per Båtelson till ny styrelseordförande. Birgitta Sevefjord passade också på att förklara att Vänsterpartiet begärde sluten omröstning (!)

Även undertecknad gick upp i talarstolen för att påtala de tyvärr kvarstående frågetecken som finns när det gäller Per Båtelsons styrelseuppdrag i direkt konkurrerande verksamhet.

Från landstingets webb-TV (http://play.sll.se/)

Landstingsrådet Stig Nyman (KD) försäkrade att Per Båtelson, när han tillträder, inte kommer ha "några bindningar till något annat företag". Jag tackade Stig Nyman för beskedet och förklarade att jag tolkar det som ett löfte att Per Båtelson lämnar alla andra styrelseuppdrag som kan ses som potentiella intressekonflikter innan han tillträder som styrelseordförande för universitetssjukhuset.

Efter avslutad, för många kanske lite överraskande, debatt i frågan, så var det så dags för sluten omröstning. Ordförande Inger Linge förklarade att fullmäktige för Stockholms läns landsting inte haft sluten omröstning sedan 80-talet. Tämligen unikt alltså!

Hur slutade det då? Jo, av 142 lagda röster (7 frånvarande?) så fick föreslagen kandidat 117 röster och 25 röster var blanka. Med andra ord så tillträder Per Båtelson som ny styrelseordförande för Karolinska Universitetssjukhuset redan den 1 november. Och som sagt, med Stig Nymans svar att luta sig mot så räknar jag med att Per Båtelson senast vid tillträdet kan fokusera på det nya uppdraget utan kvarstående kopplingar till konkurrerande verksamhet eller risk för intressekonflikt.


måndag 21 oktober 2013

MEr om ME


I torsdags deltog jag ju på ett bra seminarium om ME i Riksdagshuset. Jag har fortfarande ambitionen att skriva lite mer om mina intryck från seminariet, men pga politiska möten, morgondagens fullmäktigemöte och en intensiv jobbperiod i övrigt så tvingas jag avvakta lite. Jag vill ändå passa på att publicera länk till en artikel efter det fina Aktuellt-inslaget om sjukdomen ME: 40.000 drabbade men få får vård
Där kan man också se intervjun med ME-sjuka Pernilla Zethraeus. På bilden ovan ses Pernilla vid seminariet då hon berättade öppenhjärtigt om sin sjukdom, men också beskrev ytterligare några svåra patientfall.söndag 20 oktober 2013

MP:s riksdagsmotion om Vinst i välfärden - Vinst ska återinvesteras


För några veckor sedan var det deadline för inlämning av riksdagsmotioner och utifrån det kongressbeslut som fattades på Miljöpartiets kongress i våras så har nu en riksdagsmotion inlämnats där samtliga våra 25 riksdagsledamöter står som undertecknare. Jag har haft förmånen att vara involverad i processen fram till slutlig motion, och jag måste säga att den blev riktigt bra.

Hela motionen hittas via följande länk:
Partimotion MP (Motion 2013/14:Fi283) - Vinst i Välfärden


Nedan ses den inledande delen av motionen:

"Förslag till riksdagsbeslut
1.      Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av resurser för att anställa fler inom vård, skola och omsorg.

2.      Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att eventuella överskott inom skola vård och omsorgsverksamheter ska återinvesteras för att utveckla verksamheten.

3.      Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att tillstånd att bedriva vård, omsorg och skolverksamhet för offentliga medel endast ska ges till de som i sin bolagsordning eller stadga angivit att bolagets syfte är annat än att dela ut vinst till ägarna.

4.     
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att arbetstagares och brukares inflytande samt offentlighetsprincipen, meddelarfriheten och meddelarskyddet ska gälla inom all offentlig finansierad verksamhet.

5.      Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om Universitetssjukhus.

6.      Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om tillstånd för skolverksamhet vid ägarbyte.

7.      Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet för offentlig verksamhet att kunna ställa motsvarande sociala- och miljökrav som de har i sina egna verksamheter.

8.      Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att stödja idéburna aktörer inom vård, skola och omsorg.


9.      Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ett förbättrat kvalitetsarbete inom skola vård och omsorg.


Vad vill vi med skola vård och omsorg?
Välfärden är viktigt för medborgarnas välbefinnande. Välfärd ska ha god kvalitet, utgå från brukarnas behov, med goda villkor för de anställda och med långsiktigt hållbar ekonomi.

God kvalitet kräver långsiktigt ägande, kontinuitet, överblickbara enheter, förutsättningar för anställda att göra ett bra jobb och god personaltäthet. Vår utgångspunkt är att behoven i skola vård och omsorgsverksamheter gör att det inte finns utrymme för vinstutdelning av skattemedel till aktieägarna om verksamheten utförs av ett bolag. Välfärden ska garanteras var och en på lika villkor, oavsett kön, etnicitet, sexuell läggning, könsidentitet, religion, ålder eller funktionsnedsättning.

Miljöpartiet har i budgetmotionen visat på behovet av att öka kvaliteten inom skolan, äldreomsorgen och vården också genom att ge ekonomiska resurser för att anställa fler. Vi menar att det är centralt att höja de generella statsbidragen till kommuner och landsting så att fler kan anställas i välfärden. Dessutom behövs riktade resurser för att öka personaltätheten i skolan, vården och äldreomsorgen. Detta bör riksdagen som sin mening regeringen tillkänna.

Vi vill stärka människors möjlighet att välja en välfärd som passar dem, men också ge alla förutsättningar att bidra genom egna initiativ. Vi ser positivt på en mångfald av aktörer inom välfärden. Förutsättningen för att dessa aktörer ska få driva verksamhet inom välfärdssektorn är att syftet med verksamheten är att tillhandahålla utbildning, vård eller omsorg, inte att dela ut vinst (se också kapitel 5 i motionen). Detta bör riksdagen som sin mening regeringen tillkänna.

Välfärdens verksamheter får inte hanteras som vilken marknad som helst. Vi är inte konsumenter i förhållande till välfärden, vi är medborgare. Miljöpartiet anser att kommersialiseringen av välfärden motverkar den mångfald som var avsikten med reformerna. Vi vill därför få bort de kommersiellt inriktade aktörerna och i stället främja idéburna verksamheter inom välfärdssektorn. Vi tar allvarligt på problemen i skolor och vårdinrättningar där vinstintresset leder till besparingar som drabbat elever och patienter. Vi är också oroade att verklig kvalitetsutveckling hindras till förmån för fokus på rapporterbara prestationer och mätpunkter som kan räknas om i pengar i ersättningssystemen. Detta har också jämte andra problem som minskade ekonomiska förutsättningar och styrningsproblem, försämrat förutsättningarna för mycket offentligt driven verksamhet. I denna motion fokuserar vi dock, som motionens titel klargör på problemen med och i vinstsyftande verksamheter i välfärden.

Det förekommer att privata aktörer gör stora vinstuttag ur välfärdsverksamheter. Detta kan väcka misstanke om att något är fel: antingen har ägaren underfinansierat verksamheten eller så är ersättningen för hög. Oberoende vilket så har skattepengar försvunnit ur välfärden på ett sätt som de inte borde ha gjort. Vi anser att skattemedel ska användas till den verksamhet de är avsedda för och att eventuella överskott ska återinvesteras i verksamheten. Detta bör riksdagen som sin mening ge regeringen tillkänna.

Vi tror på långsiktiga spelregler och beslut som sätter elevens eller vårdtagarens behov i centrum. Vår uppfattning är att skatteintäkter som avsätts till välfärd ska stanna i välfärden. Men det är också viktigt att kombinera statligt ansvar och kommunalt självstyre. Att utforma likvärdiga förutsättningar för verksamheter oavsett ägare och storlek är komplicerat, men inte omöjligt.


För att säkerställa kvalitet och rättssäkerhet i välfärdssektorn har Miljöpartiet arbetat för att stärka såväl medarbetares som elevers, patienters, brukares och äldres inflytande och insyn över verksamheten. I all offentligt finansierad verksamhet ska likvärdiga regelverk gälla, oavsett huvudman. Vi vill att meddelarfrihet, alltså rätten att lämna journalister uppgifter för publicering i grundlagsskyddat medium och meddelarskydd det vill säga förbudet för chefer och andra att efterforska källan ska vara en självklarhet för all personal. Oegentligheter ska kunna påtalas och åtgärdas i all offentligt finansierad verksamhet, oavsett vem som driver verksamheten. Det är centralt att offentligt finansierad verksamhet är transparent och att kommunen och statliga tillsynsorgan har möjlighet att granska verksamheter vi betalar för. Detta bör riksdagen som sin mening ge regeringen tillkänna."För att ta del av hela partimotionen, sePartimotion MP (Motion 2013/14:Fi283) - Vinst i Välfärden
lördag 19 oktober 2013

Om vårdplatsbristen - Nya Karolinskas tillbyggnad blir rekorddyr


I Svenska Dagbladet står det idag om vad tillbyggnaden på Nya Karolinska Solna beräknas kosta. Med ett kvadratmeterpris på 61 000 kronor blir den delen mer än dubbelt så dyr jämfört med motsvarande investeringar i andra länder. Tyvärr är det ju ingen överraskning. Upphandlingen av hela sjukhuset blev fel från början, med endast en anbudsgivare, och sedan späddes det på när den styrande Alliansen tvingades kapitulera för att "slänga in" nödvändigheter i efterhand, såsom tillagningskök och tillbyggnaden på strålbunkern för att åstadkomma fler vårdplatser. Allt detta skulle naturligtvis ha planerats in från början, på ett bättre - och billigare! - sätt. Miljöpartiet ville göra om upphandlingen så det hade blivit verklig konkurrens i anbuden. Och Miljöpartiet kämpade för tillagningsköket, eftersom god och näringsriktig mat är grundläggande för hälsan - även inne på ett sjukhus.
I ett videoklipp från februari 2013 diskuteras vårdplatsbristen, och tillbyggnaden på strålbunkern nämns för kanske första gången.


torsdag 17 oktober 2013

Politisk samsyn kring sjukdomen ME/CFS?


I Riksdagen hölls på onsdagen ett intressant seminarium om "den osynliga sjukdomen" ME/CFS som jag beskrivit tidigare, bl a här, här och här. Seminariet avslutades med en panel av politiker från olika partier:
Barbro Westerholm (FP), Sven Britton (S), Stig Nyman (KD), Eva Olofsson (V), Agneta Luttropp (MP) samt Finn Bengtsson (M)

Ett bestående intryck från paneldiskussionen är att alla dessa politiker, oavsett partitillhörighet, är mycket engagerade i ME-frågan, att de ser ett stort behov av att förbättra möjligheterna till bra vård för landets ME-sjuka samt att de vill stärka möjligheterna till forskning och kunskapsbildning.
Ett mycket positivt bestående intryck med andra ord. Däremot, när det gäller känslan att dessa empatiska och pålästa politiker har ett stort antal partikollegor att övertyga innan saker och ting kan hända, så finns risken att man drabbas av en ledsammare känsla.

I övrigt så såg seminarieprogrammet ut som nedan. Moderator för seminariet var Lars Lagerstrand, läkare och ME-sjuk. Inom kort ska jag försöka publicera ett nytt blogginlägg, med fler utdrag från detta, trots allt mycket värdefulla och hoppingivande, seminarium.

Vad är ME/CFS? Historik och forskning – Dr Daniel Peterson, världsledande ME/CFS-forskare, Simmaron Research, Nevada, USA

Vilken behandling finns? – Dr Olof Zachrisson, ME/CFS-specialist med mångårig erfarenhet, Gottfrieskliniken, Mölndal

"Som en influensa som aldrig går över" – Pernilla Zethraeus, tidigare partisekreterare i Vänsterpartiet och ME/CFS-sjuk


Pernilla Zethraeus ställer en fråga till politikerpanelen.
I bakgrunden ses Lisa Forstenius, ordförande i RME.
 
Pernilla Zethraeus, som alltså själv är ME-sjuk, nämnde under sin presentation att hon tyvärr tvingats avstå från fullständig vila dagen före seminariet för att ge en TV-intervju. Med all sannolikhet skulle detta, i kombination med dagens medverkan, komma att straffa sig hälsomässigt de närmaste dagarna eller i värsta fall veckorna. Jag är ändå glad för Pernillas uppoffring eftersom TV-intervjun blev en viktig del i ett långt och bra inslag i kvällens Aktuellt-sändning. Även Dr Olof Zachrisson från Gottfrieskliniken medverkar i inslaget.

 

tisdag 15 oktober 2013

MP satsar på social investeringsfond för unga

Vad är en social investeringsfond? Jo, istället för att innehålla pengar för investeringar i vägar eller byggnader så är syftet med en social investeringsfond att ge möjlighet till "mjuka" investeringar för människors bästa. Det kan röra t ex utbildnings- eller vårdinsatser, gärna förebyggande åtgärder av olika slag.

Miljöpartiet i Stockholms läns landsting föreslår att en halv miljard kronor satsas på en sådan fond för att bryta oroande negativa trender när det gäller främst ungas hälsa. Fetma och rökning har ökat bland unga. Psykisk ohälsa och alkoholmissbruk är andra betydande problem.

Tanken är därför att med en social investeringsfond inspirera och stimulera till tidiga gemensamma insatser från både landsting och kommun, insatser som i slutänden innebär besparingar både i pengar, ohälsa och lidande.

Detta förslag har lämnats som en motion till landstingsfullmäktige från bl a Tomas Eriksson, vice gruppledare för MP i landstinget:
Motion från MP om att inrätta en social investeringsfond för att öka folkhälsan i länet
Förslaget har uppmärksammats både i tidningar och TV-nyheter idag.

Andra har redan gått före. Se t ex information från Region Skåne, MP i Linköping och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

söndag 13 oktober 2013

Om skaldjur och opinionsmässig kräftgång


Jag älskar skaldjur! Kräftor, hummer, ostron! Mums!
Forskning antyder att fisk och skaldjur som föda har bidragit till utvecklingen av den mänskliga hjärnan. Det finns alltså flera goda (!) skäl att njuta av skaldjur.

Inom kort ska jag bli bonus-farfar. En liten pojke är väntad. Något som gör mig både oroad och lite sorgsen är funderingen om denne lille grabb kommer få möjlighet att njuta av havets frukter på samma sätt som jag? Det jag syftar på är den ökande havsförsurningen. I Dagens Nyheter var det idag en bra artikel som jag hoppas hamnar på webben: Surare hav hotar hela ekosystem.


Samma tidning har tidigare publicerat artiklar på samma tema, t ex:
Sura hav hotar även fiskar

Havsförsurningen beror till största del på att allt mer av människans koldioxidutsläpp hamnar i världshaven och där omvandlas till kolsyra. Som bekant så löser syra upp kalkföreningar. Det har du själv kanske utnyttjat någon gång när du avkalkat kaffebryggaren med citronsyra, eller om du avkalkat en duschkabin eller en kastrull på liknande sätt.

På samma sätt så orsakar kolsyran i haven att skaldjurens så kallade exoskelett luckras upp, försvagas och i värsta fall upplöses. På sikt så hotar det en stor andel av livet i våra världshav. Och om skaldjur utrotas så hotas hela ekosystem, med oöverskådliga konsekvenser.

Det finns verklig anledning till oro, och man kan nog fråga vem som helst av riksdagens politiker (nästan) så får man sannolikt ett ansvarsfullt svar att världens - och Sveriges - koldioxidutsläpp måste minskas. Just därför är det lika fascinerande som beklämmande att Miljöpartiet tycks bli opinionsmässigt straffat för de nyligen presenterade budgetförslagen att verkligen satsa på klimatåtgärder, bl a genom höjda koldioxidskatter. Och det är skamligt opportunistiskt av vice statsminister Jan Björklund (FP) att häva ur sig slagkraftiga one-liners som: "Om ni chockbeskattar allt som rör sig, kommer vi snart leva i ett land som står still."

Nej, Jan Björklund (och alla väljare som blir lurade av denna typ av skrämselpropaganda) - det är snarare tvärtom, att om vi vill behålla liv och rörelse i haven, och till stor del även på land och i luften, så måste vi ta större hänsyn till klimat och miljö. Det handlar inte om naturromantik. Det handlar om att värna, för människan njutbara och samtidigt livsviktiga, ekosystem som vi idag inte har full förståelse för hur de fungerar. Vi bör alltså låta försiktighetsprincipen råda. Och då måste vi som politiker ta ansvar och peka på nödvändiga åtgärder. Det ansvaret tar Miljöpartiet.
lördag 12 oktober 2013

Elbil tur och retur Landstingshuset - följt av höstpromenad


Idag var det strategimöte för Miljöpartiets regionombud på Landstingshuset. Och eftersom jag själv är regionombud för MP Upplands Väsby så deltog även jag. För att få en anings sovmorgon, och för att jag ville fortsätta testa prestanda för min nya laddhybrid, så skippade jag pendeltåget och tog Amperan till Landstingshuset, och tillbaka. Som ses av displayen ovan så var hela körsträckan 62 km och av detta så räckte eldriften 54,5 km, dvs nästan hela vägen tur och retur. Eldriften var lite kortare än förväntat (minst 57 km) vilket berodde på att det var lite kallare i morse (ca 10 grader hemma?), och jag hade klimatanläggningen inställd på Auto (vilket innebar att värmesisten gick igång, liksom fläkten för att värma kupén). Om jag hade varit smart så hade jag gjort som på vardagarna, dvs fjärrstartat elmotorn (under laddning) så att bilen värmts upp.

Hursomhelst, jag lyckades komma nästan hela vägen tillbaka till mitt hem i Upplands Väsby innan den lilla bensindrivna hjälpmotorn startade för att ladda batterierna. Som displayen visar så hann en halv liter bensin förbrukas denna gång, 0,5 Liter på 6,2 mil. Helt OK. Därutöver, om jag tolkar displayen rätt, så hade jag förbrukat 9,9 kWh elkraft. Nu har jag inte kollat vårt elpris i detalj men det bör handla om mindre än 10 kr för denna elförbrukning. Här kan nämnas att det finns en programmeringsfunktion i bilen som gör att jag kan fördröja laddningen till nattetid då elpriset är som lägst (om så är fallet).

Utöver elkostnaden så gick alltså 0,5 Liter bensin åt vilket motsvarar ca 7 kr. Totalt uppskattningsvis drygt 15 kr i "drivmedelskostnad". ´Det är knappt man vill offentliggöra det, eftersom det är att göra reklam för mer bilkörning - förvisso i form av elbilar/laddhybrider., men ändå...


 

 
Efter hemkomst kände jag att det skulle vara skönt med en promenad i det underbara vädret. Min vana trogen passade jag på att ta några bilder av omgivningen runt sjön Fysingen, och av några fyrfota grannar.
.
 
Vem har sagt att det inte är svampår i år!?

Lilleman (till höger) är inte lika blyg som tidigare.

Efter politikermöte och rask promenad efter hemkomst så tyckte M att jag
förtjänat ett glas av livets goda. Ett uppskattat motiv på Instagram!
 
 
På det stora hela en dag att vara nöjd med!
 
 

fredag 11 oktober 2013

Fridolin på besök i Väsby - MP satsar på skolan!

¨
Gustav Fridolin, språkrör för Miljöpartiet De Gröna, tycks alltid vara i rörelse - framåt. På många sätt symboliserar han en rörelse. Den Gröna rörelsen.
Och det är själva rörelsen som måste göra att flera bilder i detta inlägg är aningen oskarpa...


Gustav besökte under fredagen min hemkommun Upplands Väsby, och Bollstanässkolan. Där pratade han med elever (många ville ha autograf!), med föräldrar och med lärare. Avslutningsvis hölls ett öppet möte som annonserats i lokaltidningen. Om man ska vara ärlig så var det inte någon jätteskara som sökte sig till matsalen i Bollstanässkolan denna sena fredageftermiddag, kanske ett tjugotal (inkl lokaltidningsreportern). Samtidigt var det åtskilliga barnnäsor som emellanåt trycktes nyfiket mot fönsterrutorna - dock från utsidan där solen sken.


 
Gustav lyssnade uppmärksamt på oroliga föräldrar, på allvetande skolveteraner, och förklarade lugnt och pedagogiskt att Miljöpartiets skolpolitik inför valet 2014 går ut på i huvudsak tre saker:
1. Lärarna måste få mer tid med eleverna
2. Lärarna måste bemötas med en större tillit, dvs de måste skonas från onödig administration.
3. En grundläggande bildningsgaranti bör inrättas.
 
Om detta hade jag nyligen läst i Gustavs ledare i medlemstidningen Grönt. 


Som ett rent sammanträffande så hade just idag en professor i pedagogik (som Gustav haft som lärare?), Gunnel Colnerud, ett debattinlägg i Dagens Nyheter där hon uppmanar:
Politiker - gör inte skolan till en valfråga!

Jag påtalar detta och Gustav förklarar att från rikspolitiken (läs riksdag och regering) så behöver skolan nu lugn och ro, och minimalt av reformer. Detta tycks skilja sig från Alliansen, som efter snart två mandatperioders styre och skolreformarbete, vill fortsätta stöpa om och återigen reformera skolan (?)

Gustav Fridolin förklarar också att i Miljöpartiets budgetmotion (skuggbudget) så vill man, istället för jobbavdrag, införa extra resurser, 33 miljarder kronor, till skolan för att underlätta punkterna ovan.

Som synes på bilden nedan så önskar Väsby Gustav Fridolin Välkommen tillbaka!

 
Fler bilder och intryck från Gustavs Väsby-besök finns på lokala MP-sajten.
 
 


torsdag 10 oktober 2013

Äntligen invigt - Akademiskt Centrum för Äldretandvård (ACT)

 
 
Som ledamot av landstingsstyrelsens forskningsberedning så var jag igår inbjuden att bevista den högtidliga invigningen av Stockholms Akademiska Centrum för Äldretandvård, lite finurligt (?) förkortad ACT.
Detta är en välbehövlig satsning av Stockholms läns landsting och Karolinska Institutet, tillsammans med Stockholms Sjukhem (SSH) som står som värd för verksamheten.På bilderna ses hur forskningslandstingsrådet Stig Nyman och Inger Wårdh, docent och föreståndare för ACT, istället för att klippa band, knyter ihop dessa. Banden symboliserar de olika parterna i sammanhanget: Blått för landstinget, "plommon-lila" för KI, rött för SSH och grönt för ACT.
Spänningen Stig-er... 
Nu börjar det hända grejer... 
Stig Nyman är van att knyta ihop saker.


 
 
Voîla!
 

 
Catrin Mattsson (C), ordförande i landstingets tandvårdsberedning, var naturligtvis också glad över att ACT nu sett dagens ljus. Catrin ställde bra retoriska frågor om den demente patienten som uppvisar aggressivitet - kanske pga svår ihållande tandvärk? Eller den patient som på äldre dar har ständiga problem med viktminskning, kanske pga svårigheter att tugga?

 
Karolinska Institutets prorektor, professor Kerstin Tham, passade på att i sammanhanget lyfta betydelsen att kombinera forskning och utbildning. Bravo!

 
Docent Gunilla Nordenram från KI gav en intressant historisk tillbakablick och beskrev bl a sockerstinna kariesexperiment som knappast skulle få etiskt godkännande idag...
Gunilla fastslog också att "den professionelle vet alltid mest, men kanske inte alltid bäst!"


 
Professor Lars Gahnberg från Sveriges framsida förklarade att Västra Götalandsregionen redan har ett Centrum för äldretandvård, som genom forskning, utveckling och utbildning (FoUU) bidrar till en bättre tandvård för seniorer. Ett framgångsrikt exempel är GerioWeb som utgör en potentiell resurs för hela Sveriges äldretandvård. GerioWeb är nominerat till Kvalitetsmässans Svea-pris.Lars Gahnberg gav en tydlig bild av sambandet med ålder och risken att tappa kontakten med tandvården.
 
 
Gunilla Nordenram nämnde i slutet av sin presentation att "ljuset kommer från Göteborg". Som av en händelse så överräckte Lars Gahnberg en liten tänd fyr som gåva till ACT.
Detta efter en spännande, och rolig, introduktion via YouTube.

 
Kjell Bjerrehorn, övertandläkare på landstingets hälso- och sjukvårdsförvaltning och ordförande i styrelsen för ACT, riktade ett tack till alla nyckelpersoner som bidragit till bildandet av ACT.

 
Avslutningsvis, före snittar, tårta och rundvandring, så gav klinikchef och biträdande föreståndare Pia Skott en presentation av ACT. Med stolthet beskrev Pia den entusiasm och kompetens som den nyrekryterade personalstyrkan uppvisar. Som exempel så nämnde hon teamets enda man (?), tandhygienisten Arne, som menar att i varje patientbesök ska ACT skapa ett värde, för patienten och för samhället.
 
ACT finansieras delvis av landstingets FoUU-budget, och säga vad man vill, men när det gäller denna viktiga satsning på ökad kunskap inom äldretandvård så är vi i forskningsberedningen helt eniga om betydelsen av detta. Följaktligen kan jag bara gratulera ACT och önska varmt lycka till!
 
 


onsdag 9 oktober 2013

Capios grundare blir styrelseordförande på Karolinska?

Som jag återgav från Hälso- och sjukvårdsnämndens möte igår så uttalade HSN:s ordförande, tillika sjukvårdslandstingsrådet, Filippa Reinfeldt kraftfull kritik mot Karolinska Universitetssjukhusets ledning. Detta efter besked från sjukhuset om att man tvingas hålla 180 vårdplatser stängda, huvudsakligen pga sjuksköterskebrist. Filippa Reinfeldt menar att Karolinska Universitetssjukhuset fått pengar för ett vårduppdrag som man inte uppfyller. Det kan på sätt och vis stämma. Samtidigt så kan det även denna gång finnas olika syn på hur den faktiska resurstilldelningen ser ut. Så var det i början av detta året då sjukvårdslandstingsrådet fick rött ljus av Svenska Dagbladet efter att hon hävdat att Karolinska fått utökade resurser (vilket alltså inte stämde enligt tidningens granskning).

Hursomhelst, en intressant nyhet i detta sammanhang är att landstingsstyrelsens arbetsutskott igår beslutade att föreslå entledigande av nuvarande ordförande i Karolinska Universitetssjukhusets styrelse, Jan Stenberg. Som ny styrelseordförande föreslås Per Båtelson, styrelseledamot i företaget Global Health Partner som är nischat på högspecialiserad vård - i Stockholm, Sverige och internationellt. Per Båtelson brukar beskrivas som grundare av vårdföretaget Capio som sedan flera år driver bl a St Görans sjukhus. Eftersom jag själv är laboratoriemedicinskt intresserad så noterar jag också att Båtelson är styrelseledamot i företaget Unilabs som är en stor aktör inom laboratoriemedicinsk diagnostik, och därigenom kanske den största konkurrenten till Karolinska Universitetslaboratoriet.

Beslutet måste fattas av landstingsfullmäktige, och eftersom datum för ny ordförande är satt till 1 november så innebär det att beslutet måste klubbas i fullmäktige den 22 oktober.
Per Båtelson är utan tvekan en ytterst kompetent och driftig entreprenör inom hälso- och sjukvårdsområdet. Sjukvårdens motsvarighet till Jan Stenbeck!? (inte Jan Stenberg...)
Just därför blir jag nyfiken på argumenten för att utse just honom. Det är ett intressant förslag som kanske är helt rätt, men det framgår nog av texten ovan att jag ser en del frågetecken som skulle behöva rätas ut innan Per Båtelson utses till ny styrelseordförande för Karolinska Universitetssjukhuset. Men hinner de rätas ut före 22/10???

tisdag 8 oktober 2013

Första mötet i Hälso- och sjukvårdsnämnden!

 
Landstingshuset med 150-årsballonger i förgrunden

Som jag nämnt tidigare så blev jag - efter lite dramatik - nyligen invald som ersättare i landstingets hälso- och sjukvårdsnämnd. Idag var mitt första möte i HSN. Faktiskt mitt första möte i den lite pampiga Gjörwellsalen som är uppkallad efter den arkitekt som ritade Landstingshuset (som från början var ett garnisonssjukhus).

Mötesordförande Filippa Reinfeldt (M) hälsade mig på ett vänligt sätt välkommen, som nytillskott i nämnden. Jag tog tillfället i akt och nämnde att jag också sitter i landstingets forskningsberedning och att jag "brinner för FoUU i kombination med hälso- och sjukvård". Det lät nog lite klichéartat, men är icke desto mindre sant.

Mötesagendan hade 25 punkter (varav en under sekretess) och dessa klarades av på nästan lika många minuter (!). Det var först under hälso- och sjukvårdsdirektörens informationspunkt som det blev lite diskussion. Detta dels med anledning av ett brev från bröstcancerföreningen Amazona som uttalat oro (enligt uppgift obefogad?) för nedläggning av cancervård på Danderyds sjukhus (jag har tyvärr själv inte sett brevet ännu, så jag är lite osäker på innehåll och budskap), dels med anledning av rapporterade svårigheter att få vårdgivare i länet att ansluta sig till rapportering av standardiserade indikatorer inom diabetessjukvården (?).
Under samma informationspunkt redogjorde Filippa Reinfeldt för en punkt under förmiddagens Landstingsstyrelsemöte då Karolinska Universitetssjukhusets direktör redogjort för vårdplatsbristen. Huvudsakligen pga svårigheter att rekrytera, och behålla, sjuksköterskor så är idag 180 vårdplatser stängda på sjukhuset. Det motsvarar totala antalet vårdplatser på ex.vis Södertälje sjukhus.

Jag blev lite förvånad över den hårda kritik som Filippa Reinfeldt uttalade i sammanhanget. Det finns nog inga lätta lösningar på detta problem, som inte är helt unikt för Karolinska.

Intressant är också att en stor andel av de politiker som sitter i landstingsstyrelsen (som beställare av sjukvård) också sitter i HSN, som mottagare av beställning och utförare av sjukvård. Men en sådan organisation måste man kanske ha när man har flera tusen vårdgivare/vårdutförare, utöver Stockholms läns landsting? Samtidigt kan jag inte komma ifrån att det känns konstlat...

Ett av dagens HSN-ärenden rörde vårdval av intensivträning för barn med rörelsenedsättning. Från MP:s sida lades ett Särskilt Uttalande (SU) och min partikollega, tillika ordinarie ledamot i HSN, Helene Öberg uttalade sig (huvudsakligen positivt) i tidningen Föräldrakraft, dock med viss oro för hur man säkerställer att denna vård kan ges obrutet när barnet övergår till vuxen ålder.
Efter att det formella mötet avslutats så fick vi en föredragning om sammanslagningen av 1177 och Vårdguiden, som tillsammans ska bli bättre och mer lättillgängliga. Det stämmer nog, men jag tror att en stor utmaning är att nå de som inte använder internet, och de som inte förstår svenska så bra.