söndag 14 oktober 2012

Stockholm Students for Sustainability

I Högskolelagens §5 står bl a följande:
Högskolorna skall i sin verksamhet främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö, ekonomisk och social välfärd och rättvisa.

Där står också:
I högskolornas verksamhet skall jämställdhet mellan kvinnor och män alltid iakttas och främjas.
Högskolorna bör vidare i sin verksamhet främja förståelsen för andra länder och för internationella förhållanden.


Tyvärr så finns bland många kollegor ett visst motstånd mot detta uppdrag, exempelvis exponerat i ett inlägg i tidningen Universitetsläraren för något år sedan: När vi är ensamma fortsätter vi strunta i paragraf 5.
Eftersom jag är glad över hur paragraf 5 är formulerad och ser ovanstående kursiverade meningar som de viktigaste instruktionerna till högskolorna och till oss forskare och lärare så valde jag att replikera på det raljanta inlägget från professorn i företagsekonomi vid Högskolan i Halmstad:
Förvånansvärt omogen inställning till paragraf 5

Som sagt, denne professor är inte ensam om att vara kritisk till de "pålagor" som kommer nedsinglande från regering och riksdag. Dessutom kan jag hålla med om att akademin ska värna sin frihet gentemot den politiska makten, men den balansgången är komplicerad.
Halmstadsprofessorn lyfter viktiga frågor i en presentation som finns på webben (Hur bör man förhålla sig till högskolelagen §5?), men jag anar att vår syn på svaret skiljer sig en aning. Detta blir nämligen ytterligare ett exempel på den eviga kampen mellan total frihet å en sidan, och total reglering å andra sidan, där vi i olika avseenden rör oss fram och tillbaka någonstans utefter skalan - pendeln svänger.

Hursomhelst, ovanstående tänkte jag mig som en introduktion till det öppna nätverk för studenter som nu har bildats, Stockholm Students for Sustainability. Studenterna på våra lärosäten är ju nämligen en viktig resurs att ta vara på och deras kunskap och engagemang kan definitivt bidra till att driva t ex hållbarhetsfrågorna framåt. Det tycker jag exempelvis att visionen formulerad av Power Shift visar tydligt.

Därför är det med stor tillförsikt som jag nu ser hur nätverket Stockholm Students for Sustainability växer praktiskt taget dag för dag, i dagsläget med representation från Karolinska Institutet, Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholms Universitet, Södertörns Högskola, Beckmans Designhögskola m fl.

Jag hoppas och tror att Stockholm Students for Sustainability ska kunna bli en kraft som stärker samverkan över lärosätenas gränser för att gemensamt och nytänkande ta itu med livsviktiga utmaningar för framtiden.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar