fredag 11 maj 2012

Ska kommunala hemtjänsten läggas ner?

Som jag nämnt tidigare (Äntligen! Sekretessen kan hävas) så är jag kallad till produktionsstyrelsens extrainsatta möte på tisdag den 15 maj för att där delta i beslut om huruvida kommunala hemtjänsten ska avvecklas i Upplands Väsby. Jag och Miljöpartiet anser att det saknas ett tillfredsställande beslutsunderlag. Därför är vi oroliga för att man fattar ett beslut som senare visar sig felaktigt och olyckligt, för de äldre och för skattebetalarna. Vi anser också att detta beslut ska fattas av kommunfullmäktige, inte av en underliggande nämnd som produktionsstyrelsen (där jag alltså är ledamot).

Det bristfälliga beslutsunderlaget finns tillgängligt på kommunens hemsida, här.

I lokaltidningen Vi i Väsby finns mer att läsa i denna fråga, bl a med följande debattinlägg från undertecknad (sid 35):


Om avvecklad hemtjänst och demokrati
Som Miljöpartiets representant i kommunens produktionsstyrelse så vill jag påstå att denna kommunala nämnd som det egentligen rör sig om är lika betydelsefull som den är anonym. Det är produktionsstyrelsen som fattar de beslut som avgör hur Väsby Välfärd ska utföra de välfärdstjänster som i princip alla kommuninvånare utnyttjar i någon form: skola, viss vård och omsorg samt kultur.
En av de verksamheter som produktionsstyrelsen ansvarar för är den kommunala hemtjänsten. Vid senaste sammanträdet så var det en punkt på dagordningen som var sekretessbelagd. Det var med viss förvåning, men framförallt bedrövelse, jag fick ta del av detaljerade planer på att avveckla den kommunala hemtjänsten eftersom den gått med underskott i flera år. Under dessa år har den kommunala hemtjänsten i Upplands Väsby minskat från 99 till 39%. Privata utförare har tagit över alltmer av ”marknaden” och ”kunderna”.

Produktionsstyrelsens moderate ordförande förklarade vid mötet att vi alla var belagda med sekretess fram till den 3 maj då de anställda samt brukarna/kunderna skulle informeras om planerna på nedläggning. Samtidigt beslutades om ett extrainsatt möte i produktionsstyrelsen den 15 maj för att fatta detta beslut. Att bakbinda oss politiker genom att belägga stora och viktiga beslutsärenden med sekretess ser jag som problematiskt. Därför var det med viss upprördhet jag läste informationen på kommunens hemsida den 3 maj: Väsby Välfärd avvecklar hemtjänst i kommunal regi. Man informerar alltså som om beslutet redan är fattat!?
Jag har vid något tillfälle tidigare frågat om Alliansen har tillgång till en kristallkula eftersom man gärna offentliggör beslut långt innan de är formellt fattade. Det kan ses som en retorisk fråga eftersom den styrande majoriteten kan känna sig ganska trygg i att besluten kommer fattas i enlighet med de egna planerna. Samtidigt anser jag att det är i strid med det demokratiska systemet där fullmäktige och nämnder (inklusive produktionsstyrelsen) med folkvalda representanter ska kunna debattera viktiga frågor innan beslut fattas.

Min och Miljöpartiets syn på förslaget att avveckla den kommunala hemtjänsten är att detta beslut bör fattas på högsta nivå, dvs i kommunfullmäktige eller åtminstone i kommunstyrelsen. Man kan ju nämligen fråga sig, om den kommunala hemtjänsten avvecklas, vad ska avvecklas härnäst? Kommunala äldreboenden? Den kommunala skolan!?
Frågan är också om man vänt på varje sten när det gäller att försöka behålla hemtjänsten? Är ersättningen från Äldrenämnden tillräcklig? Den är jämförelsevis låg och personligen skulle jag inte bli förvånad om vi inom ett par år ser en kraftig höjning av ersättningen och/eller avgiften i likhet med vad som beslutats på annat håll, t ex en 30%-ig avgiftshöjning i Nacka nyligen där man avskaffat den kommunala hemtjänsten.

Den kommunala hemtjänsten i Upplands Väsby har tappat stora andelar på ganska kort tid och det är logiskt att det orsakar stora omställningskostnader. Är det så att vi ger upp för tidigt? Kanske kunde det ekonomiska resultatet vändas på sikt, efter slutförd omställning och rätt ersättning?
Förresten, har det gjorts en ordentlig konsekvensanalys av en avveckling? Vad innebär det i form av minskad konkurrens på ”marknaden”? Vad innebär det i form av ökad spridning i kvalitet? Riskerar några av våra äldre att fara illa i omställningen?
Som synes så kvarstår många frågetecken. För skattebetalarnas och för de äldres skull bör vi räta ut frågetecknen innan ett så principiellt och ideologiskt viktigt beslut fattas som att lägga ned den kommunala hemtjänsten.

Michel Silvestri
Miljöpartiet De Gröna, Upplands Väsby
Ledamot av kommunens produktionsstyrelseInga kommentarer:

Skicka en kommentar