torsdag 24 maj 2012

Om hälsa, vård, forskning och utbildning.

Idag var det möte med landstingets forskningsberedning. FoUU-direktör Torbjörn Ekström tackades av inför pensionering. Imorgon blir Torbjörn hedersdoktor för sina insatser. Välförtjänt! Före avtackningen gav Torbjörn en utmärkt resumé över de viktigaste händelserna och pekade ut de största utmaningarna. Under föregående punkt hade chefen för SLSO, Mikael Ohrling, redogjort för det rekordsnabba återförandet av Folkhälsoakademin, från Karolinska Institutet. Förhoppningsvis kan vi nu se fram emot arbetsro för dessa "nygamla" medarbetare så att de kan fortsätta det viktiga arbetet att katalysera landstingets och övriga vårdgivares hälsofrämjande insatser. I samband med att SLL:s personaldirektör gav en uppdatering om situationen för Kompetensförsörjning och utbildning så anmälde jag nedanstående yttrande. Kontentan är att vi inte har råd att slarva med uppdragsbeskrivningar och avtal. I princip alla vårdgivare måste också åta sig FoUU. För vårdens skull!


SÄRSKILT UTTALANDE
Forskningsberedningen
Miljöpartiet de Gröna                                                                                                    2012-05-24 Ärende 4 samt 5

Nulägesbeskrivning och framtidens utmaningar för FoUU-frågor i SLL
samt
Utbildningsfrågor i SLL


Utan säkrad återväxt av kompetent personal och tillgång till ny kunskap stannar hälso- och sjukvården. En långsiktig personal- och kompetens-försörjning uppnås genom forskning, utveckling och utbildning (FoUU). Ovanstående kan te sig som självklara klyschor. Samtidigt så är detta landstingets kanske största utmaning. En utmaning som med stor sannolikhet växer de kommande 10-20 åren pga fortsatt hög inflyttning i regionen, kombinerat med stora pensionsavgångar. I dagens ärende 4 och 5 uppdateras Forskningsberedningen rörande aktuella och framtida utmaningar för FoUU i SLL, kanske med särskilt fokus på utbildningsfrågor. Relevant i sammanhanget är naturligtvis det successivt föränderliga vårdlandskapet i länet där idag flera tusen vårdgivare bedriver verksamhet. I den tidigare rapporten Framtidens hälso- och sjukvård understryker landstingets utredare vikten av att SLL säkerställer att de privata vårdgivarna involveras i undervisning på grund- och specialistnivå. Miljöpartiet menar att vikten av detta ökar i samma takt som landstingets verksamhet förs över i drift hos andra vårdgivare och huvudmän. Med största sannolikhet så delas denna inställning av övriga partier, inklusive den styrande Alliansen. Miljöpartiet menar också att i princip samtliga vårdgivare måste vara beredda att se som sin kärnverksamhet inte enbart ”vård” utan snarare ett förebyggande hälsoarbete och en hälsofrämjande sjukvård i kombination med forskning, utveckling och utbildning. Med andra ord så måste alltmer av vården i sin dagliga verksamhet präglas av en aktiv FoUU-verksamhet. Med ett sådant – i vår mening nödvändigt – synsätt så är det olyckligt för att inte säga oacceptabelt att det nyligen tecknade avtalet med Capio AB om fortsatt drift av St Görans sjukhus inte på ett tydligt sätt omfattar även FoUU. Detta gäller i synnerhet inslag av verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Det är inte den privata vårdgivaren som ska lastas för detta, utan uppdragsgivaren SLL. Miljöpartiet menar att för en långsiktigt hållbar hälso- och sjukvård så måste SLL vid varje lämpligt tillfälle säkra att framtida vårduppdrag kombineras med FoUU. Landstingets styrning i form av uppdragsbeskrivningar och avtal måste därför bli bättre i detta avseende.  

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar