lördag 5 maj 2012

Dags att revidera Skollagen! Skolan alltmer segregerad

Skolverket har publicerat ytterligare en rapport som visar att det fria skolvalet - enligt det system vi har idag - leder till ökad segregation och minskad likvärdighet i skolan.

I rapportens sammanfattning kan man läsa:

"Likvärdigheten har försämrats
Skolverket bedömer att likvärdigheten i den svenska grundskolan har försämrats under den undersökta tidsperioden. Den bedömningen bygger på att variationen i skolors genomsnittliga resultat har ökat kraftigt och att elevsammansättningen på skolorna betyder allt mer för elevernas resultat.
De ökande skolskillnaderna drivs sannolikt fram av en ökad sortering av elever mellan skolor utifrån dolda egenskaper som exempelvis studiemotivation och föräldraengagemang. Det går dock inte att utesluta att även ökande kvalitetsskillnader mellan skolor och förändrade undervisningssätt också spelat en roll för ökningen av skillnader mellan skolor.

Kamrateffekter och lärarförväntningar förstärker skillnaden mellan skolorna och leder till att det betyder allt mer vilken skola en elev går i. Att gå på en skola med många kamrater som har föräldrar med eftergymnasial utbildning ger en större positiv effekt på skolresultaten för en elev idag än i slutet av 90-talet.


Valfrihets- och decentraliseringsreformerna i början av 1990-talet har med stor sannolikhet bidragit till denna utveckling även om andra faktorer också kan ha spelat en viss roll.

Det är mycket tveksamt om den kompensatoriska resurstilldelningen har varit tillräckligt omfattande för att i någon större utsträckning ha kunnat motverka den negativa utvecklingen för likvärdigheten."


Utöver dessa effekter inom vårt land så vet vi att under samma tidsperiod som anges så har de svenska skolresultaten generellt gått ner i jämförelse med andra länder. Den svenska skolan var för något decennium sedan en av världens bästa skolor i dylika jämförelser, men idag så måste vi inse att den svenska skolan är på väg att bli en medelmåtta i ett internationellt perspektiv.

I sammanhanget vill jag tipsa om en kommentar av den kloke skolchefen i Haninge kommun, Mats Öhlin, som jag träffat för en tid sedan. På sin egen blogg skriver Mats Öhlin så här (i utdrag):

"Det vi däremot kan påverka direkt är vad vi gör när eleven väl kommit till skolan. I skolan har vi en möjlighet att utjämna skillnader i elevers förutsättningar. Elever som fått mindre stimulans i hemmet kan få mer i skolan. Den som inte kan få svenska kan få särskild utbildning i just det. Det kan vara motiverat med halvklass i svenska i årskurs ett för att stimulera alla elevers läsförmåga. Kort sagt, vi kan ge mer till de som har mindre.

Tidigare var svensk skola riktigt bra på detta om man jämför med andra länder. Idag ligger den svenska skolan under genomsnittet av OECD-länder då det gäller att kompensera för socioekonomisk bakgrund (PISA 2000-2009). Denna förändring beror inte på att den socioekonomiska situationen i Sverige blivit sämre än i de andra länderna. Jag tror inte heller det beror på att eleverna har förändrats så mycket. De sjunkande resultaten speglar förändringar i den svenska skolans sätt att fungera."

Se även artikel i fredagens DN.STHLM:
Skolan i Stockholm - Föräldrarnas utbildning avgör betygen


Sammanfattningsvis så konstaterar jag att bevisen fortsätter rulla in och förtydliga bilden av att vi alltmer avlägsnar oss från ambitionen i Skollagens portalparagraf, en likvärdig skola för alla (se nedan).
Om det är priset för det fria skolvalet (och kanske andra genomförda reformer) - och vi är beredda att betala det - då bör vi också vara ärliga och omformulera den lagtext som idag ter sig alltmer lögnaktig:

Utdrag ur Skollagen:
"Lika tillgång till utbildning
8§ Alla ska, oberoende av geografisk hemvist och sociala och ekonomiska förhållanden, ha lika tillgång till utbildning i skolväsendet om inte annat följer av särskilda bestämmelser i denna lag.

Likvärdig utbildning
9§ Utbildningen inom skolväsendet ska vara likvärdig inom varje skolform och inom fritidshemmet oavsett var i landet den anordnas.

Särskild hänsyn till barnets bästa
10§ I alla utbildning och annan verksamhet enligt denna lag som rör barn ska barnets bästa vara utgångspunkten."Alternativet är att försöka kombinera det fria skolvalet med verktyg och strategier för en likvärdig skola. Personligen ser jag det som en svår ekvation att få ihop, men det kanske är vår största och viktigaste utmaning framöver?Inga kommentarer:

Skicka en kommentar