måndag 12 september 2011

Landstingsfullmäktige imorgon

Imorgon tisdag är det dags för landstingsfullmäktige igen. Men jag är, ovanligt nog, inte inkallad att tjänstgöra. Det gör inget, jag har fullt upp ändå med heldagsmöte på Södersjukhuset om klinisk utbildning i länet.

Som vanligt så finns ändå ett antal fullmäktigeärenden av särskilt intresse, åtminstone i mina ögon.

Som exempel så kommer fullmäktige sannolikt besluta om

Nytt centrum för kvalitetsregister

"Landstingsstyrelsen föreslår inrättandet av Kvalitetsregistercentrum Stockholm. Centret ska ansvara för samverkan mellan de regionala och nationella kvalitetsregistren. Detta ska skapa säkrare vård och mer delaktighet för patienten.

Kvalitetsregister möjliggör jämförelser inom hälso- och sjukvården och bygger på att uppgifter samlas in från flera vårdgivare. Registreringen är frivillig för både vårdgivare och patienter.

Kontinuerlig utveckling och kvalitetssäkring av vården är däremot hälso- och sjukvårdens lagstadgade uppgift, enligt Hälso- och sjukvårdslagen. De nationella kvalitetsregistren kan vara en viktig resurs i detta kvalitetssäkringsarbete.

Genom att ta ett samlat grepp över arbetet med kvalitetsregistren kan Stockholms läns landsting på flera områden utveckla användningen av befintliga kvalitetsregister.

Stärker jämlik och jämställd vård
Kvalitetsregistercentrum Stockholm är ett ytterligare steg i att stärka jämlik och jämställd vård för patienter och ökar möjligheten att följa upp, utveckla och prioritera inom vården. Samverkan främjar också forskningen.

Kvalitetsregister regleras av Patientdatalagen, som innehåller bestämmelser om information till patienter, vad uppgifter får användas till, vem som ansvarar för uppgifterna, hur länge uppgifter får sparas och vilken tillgång vårdgivare får ha till sina egna uppgifter."

Detta Kvalitetsregistercentrum kommer sannolikt att bidra på ett positivt sätt till uppföljning och därmed utveckling av hälso- och sjukvården, bl a i vårt län. Samtidigt bör man alltid lyfta ett varningens finger när det gäller att koppla ihop personregister av olika slag eftersom risken för bristande integritetsskydd ökar. Men som sagt, jag är övertygad om att de positiva effekterna överväger i detta fallet.

En invändning från (V) har rört en formulering om att "enligt förslaget till beslut så ska detta center underlätta samarbetet med industrin för att öka konkurrenskraften i Stockholmsregionen, samt utveckla marknadsmöjligheter inom läkemedel, teknik och vård."
(V) menar att det inte är landstingets sak att hjälpa läkemedelsindustrin. Det kanske man spontant kan hålla med om men med tanke på den oroande nedgången av klinisk forskning i Sverige och i Stockholm så kan man ha förståelse för att ovanstående formuleringar har stoppats in i förslaget.

Utan läkemedelsforskning, inklusive kliniska prövningar på patienter samt tillgång till kliniska data, så kan vi knappast få nya, effektiva läkemedel. Det viktiga anser jag, är att patientens autonomi respekteras, dvs att hon eller han alltid ges möjlighet att fatta ett beslut om deltagande eller ej, byggt på god information och utan press.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar