tisdag 16 augusti 2011

Uppstart efter sommaren - Forskningsberedningen

Idag var det dags igen för möte i landstingsstyrelsens forskningsberedning. Alla - eller åtminstone de flesta - var tillbaka till synes pigga och glada efter sommaren.

En stor del av dagens möte upptogs av information och diskussion om tandvård. Av oklar anledning så regleras ju tandvården inte i Hälso- och sjukvårdslagen utan i en separat Tandvårdslag.

Tyvärr så har man i Tandvårdslagen glömt eller struntat i att inkludera forskning. Som jämförelse så anges i Hälso- och sjukvårdslagen följande:

Forskning
26 b § Landstingen och kommunerna skall medverka vid finansiering, planering och genomförande av kliniskt forskningsarbete på hälso- och sjukvårdens område samt av folkhälsovetenskapligt forskningsarbete. Landstingen och kommunerna skall i dessa frågor, i den omfattning som behövs, samverka med varandra samt med berörda universitet och högskolor. Lag (1996:1289).


(Förresten, i båda dessa lagar så lyser utbildningsuppdraget till stor del med sin frånvaro...)

Nåväl, som tur är så pågår ju ändå både forskning, utveckling och utbildning även inom tandvården, men när det gäller forskningsproduktionen så är det en klart nedåtgående trend. Enligt uppgift pga successivt minskade anslag.

Vi var nog alla i Forskningsberedningen positiva till förslaget att inrätta ett nytt centrum för att försöka råda bot på den negativa utvecklingen. Det var professor Kaj Fried från Karolinska Institutet som presenterade det nygamla förslagt om ett regionalt Centrum för Äldretandvård. Vi får se hur detta kan utvecklas vidare.

Utöver detta så presenterades ett projekt rörande screening av hjärtflimmer för att minska risk för stroke. Orsakssambandet är att den oregelbundna hjärtrytmen (pga tryckminskning?) ökar risken för blodproppsbildning. Professor Mårten Rosenqvist från KI:s institution på Södersjukhuset visade upp en liten apparat för tum-EKG. Se t ex artikel i Dagens Medicin. Jag prövade själv och fick en EKG-mätning gjord på en halv minut. Nästa steg är att data t ex via mobiltelefon skickas vidare för analys.

Tanken med denna metod för screening är att hitta dem som är i riskzonen att pga hjärtflimmer drabbas av stroke och där kunna sätta in förebyggande behandling med antikoagulantia. När det gäller waran-behandling så finns viss kritik mot den ökade blödningsrisk som detta medför, och man måste naturligtvis ställa för- mot nackdelar i dessa fall. Samtidigt kan man hoppas på att nya generationer av antikoagulantia ger minskade negativa biverkningar och risker.

Avslutningsvis fick vi lite information angående ALF-avtalet som staten sagt upp 2009. ALF står ju för Avtal kring Läkarutbildning och Forskning. Eftersom ALF-avtalet mellan stat och landsting gäller 5 år i taget (nuvarande löper ut 2014) så har det sagts - från departementshåll vill jag minnas - att ett sådant avtal bör vara ständigt uppsagt...
Hursomhelst så fick vi ta del av en PM från Utbildningsdepartementet som anger att:

"Genom det nu uppsagda avtalet togs steg i riktning bort från det traditionella synsättet att landstingen erhållit ALF-medlen som intrångsersättning för att forskning och utbildning bedrivs i sjukvården, och parternas avsikt att fördjupa och vidga sitt samarbete betonades. Denna utveckling bör ytterligare understrykas i ett nytt avtal, och förutsättningarna för klinisk forskning och utbildning av hög kvalitet förstärkas. ALF-medlen bör därför hanteras gemensamt av parterna inom respektive landsting."

Det vore ju positivt att slippa ifrån det hemska begreppet intrångsersättning!

I ett antal efterföljande strecksatser rubricerade "Statens principiella utgångspunkter inför förhandlingarna" står bl a:
- Universitetssjukvård ska hålla hög kvalitet bl.a. vad avser kliniska prövningar, nyttjande av innovativa läkemedel och produkter, implementering av nya evidensbaserade metoder, behandlingsforskning och demonstrationsprojekt.
- En del av ALF-medlen ska fördelas från nationell nivå av parterna gemensamt till infrastruktursatsningar.
- En årlig uppföljning av hur ALF-medlen använts ska genomföras.
- Kvaliteten på den kliniska delen av läkarutbildningen utgör en viktig del av Högskoleverkets återkommande kvalitetsutvärdering av utbildningen.
- När landstingen ingår avtal med privata vårdgivare, ska dessa avtal, där så behövs, säkerställa att utbildning och forskning kan utföras med hög kvalitet i den miljön.


Det är kanske för tidigt att försöka tolka dessa rader i detalj, men frågan om ALF-avtal återkommer jag definitivt till!
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar