tisdag 21 december 2010

Landstingsrevisorernas brev

2010-12-21 RK 201005-0052
Landstingsrevisorerna
Box 22230
104 22 Stockholm
Telefon: 08-737 25 00
Fax: 08-737 53 50
E-post: landstingsrevisorerna@rev.sll.se
Säte: Stockholm
Org.nr: 23 21 00 - 0016
www.sll.se/rev
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B. T-bana Rådhuset


Till landstingsfullmäktige

Ett försök att tysta revisionen?
Alliansen delade under pågående budgetsammanträde i fullmäktige den 14-15 december ut ett förslag till beslut om ändringar i revisionens budget. Detta trots att ärendet var berett i sedvanlig ordning av revisionens budgetberedning sedan flera månader tillbaka. Ingen talartid var heller uppsatt på denna punkt på sammanträdet. På bordet fick fullmäktige förslaget att bevilja landstingsrevisorerna en budgetram uppgående till 24,7 miljoner kronor för 2011. I förslaget till beslut framgår inte att detta skulle motsvara en nedskärning av revisionens resurser med 12 miljoner kronor eller ca 33 %. En sådan besparing är inte möjlig att åstadkomma med helårseffekt för 2011 med tanke på uppsägningstider för såväl personal som lokaler. Utspelet kan knappast tolkas på annat sätt än att de landstingsråd, som vi är satta att granska, vill tysta revisionen.

Sättet att hantera frågan strider klart mot lagstiftarens intentioner. Av propositionen 2005/06:55 framgår bl.a. följande: ”Regeringen vill understryka betydelsen av att kommuner och landsting själva arbetar för att värna och stärka revisorernas oberoende och betonar att val av arbetsformer för beredning av revisorernas budget i det sammanhanget är en viktig fråga.” I Stockholms läns landsting har detta sedan många år hanterats genom en särskild budgetberedning för revisionen.

Det verkar som de fyra landstingsråden, som undertecknat skrivelsen, inte anser sig behöva följa dessa överenskomna arbetsformer. Särskilt förvånande är det att Stig Nyman, som under 2010 varit en av medlemmarna i revisionens budgetberedning, undertecknat förslaget.
Det är också förvånande att de fyra landstingsråden inte drar sig för att i beslutet försöka lägga fast hur revisionen skall använda sina resurser. Efter ett stycke med påståenden om att upphandlingen av revisionstjänster bara blivit dyrare utan att kunden/landstinget får något mer för pengarna står det att: ”Revisionen förväntas nu bland annat anpassa sina upphandlade revisorstjänster utifrån den nya budgetramen.”
I förslaget till beslut görs referenser till kraven på effektivisering av den centrala förvaltningen. Visst kan man föra en diskussion om revisionens effektivitet, men då skall den föras utifrån sakliga grunder. Till att börja med så är revisionen inte central förvaltning, dvs. administrativt stöd till verksamheterna, utan fullmäktiges och i förlängningen även skattebetalarnas organ för att granska verksamheten i landstinget. Det bör också noteras att verksamhetens kostnader i landstinget 2005-2010 har ökat med drygt 30 %. Under samma tidsperiod har revisionens resurser ökat med endast 14 %.

Sammanfattningsvis: Beredningen av revisionens resurser ska ske via revisionens budgetberedning. Vi förväntar oss att en sådan beredning sker utifrån sakliga grunder och inte med utgångspunkt från en skrivelse från de fyra landstingsråd som vi är satta att granska. Den väsentliga utgångspunkten ska enligt lagstiftaren vara att tillse att det finns tillräckliga medel för det uppdrag som revisionen har och att fullmäktige fortsatt verkar för att värna och stärka revisorernas oberoende.


För revisorskollegiet

Georg Jönsson Kenneth Strömberg
ordförande vice ordförande

Curt Linderoth Hans Nord

Gunilla Jerlinger Göran Hammarsjö

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar