fredag 26 november 2010

Yrkar bifall till Good enough

Igår kväll fastställde MP:s landstingsgrupp tillsammans med MP Region Stockholm den skuggbudget som vi anser skulle vara ett gott, långsiktigt alternativ för Stockholms län och dess barn, kvinnor och män.
Till min förvåning fick jag själv bifall för flera yrkanden rörande framtidens hälso- och sjukvård.

Bl a följande om PERSONALEN:
Hälso- och sjukvårdens viktigaste resurs är en kompetent och engagerad personal. Det vill vi tydliggöra genom särskilda satsningar på personalen. I vår budget satsar vi på kompetensutveckling och ger kompensation för löneökningar, med särskilt fokus på jämställd löneutveckling. På så sätt ökar vi möjligheterna att öka trivseln, behålla personal samt locka ungdomar att utbilda sig inom vård och medicin. Detta är nödvändigt för att klara av den generationsväxling av personal som sker de närmaste åren.

Och följande om DEMENSVÅRDEN:
I samverkan med kommunerna ska landstinget även vidareutveckla demensteam för att tidigt fånga upp demenssjuka och följa dessa under hela vårdkedjan i syfte att skapa bästa möjliga vård. Eftersom demenssjuka mår särkilt bra av att få sina sinnen stimulerade så kan t ex kultur i vården resp husdjur i vården bidra till rehabiliteringen.

Och följande om att FORSKNING ska komma PATIENTEN till godo:
Landstinget behöver förstärka sitt arbete med att omsätta forskning i praktisk nytta för vården. För att uppnå detta så måste Stockholms hälso- och sjukvård i än högre grad vila på de tre benen: Vård, Forskning och Utbildning. En förutsättning för detta är att vårdens anställda ges möjlighet till kontinuerlig kompetensutveckling.

Och följande tillägg om PAPPERSLÖSAS RÄTT TILL VÅRD:
I enlighet med Hälso- och sjukvårdslagens portalparagraf ska hela befolkningen ha rätt till hälso- och sjukvård samt akut tandvård och detta ska ske utifrån en respekt för alla människors lika värde.

Och avslutningsvis om en VÅRD FÖR ASTMA- och ALLERIGISJUKA:
Astma och allergi utgör den vanligaste kroniska sjukdomen under uppväxtåren; Ca 30% av skolbarnen har en allergisjukdom (astma, allergisnuva, eksem, födoämnesallergi mm) men även hos vuxna tycks dessa sjukdomar öka. Idag är det i lägre socioekonomiska grupper som astma är vanligast och symptomen svårast. Risk för astma och allergi kan minskas genom rökfria miljöer, minskade luftföroreningar, bättre mathantering och tydligare innehållsdeklarationer på livsmedel.
Förbättrad diagnostik och behandling, men framförallt förebyggande åtgärder, kan leda till förbättrad hälsa och förhöjd livskvalitet hos de drabbade, men även samhällsekonomiska vinster.
Astma- och allergivården inom SLL ska stärkas utifrån etablerad forskning.Annars är det bara att konstatera att dygnet just nu tycks ha för få timmar.
Mina uppdrag på Karolinska Institutet som programdirektor för biomedicinsk analytikerprogrammet och som samordnare för klinisk utbildning i ledningsgruppen för CKU skulle kunna sluka all min tid. För att inte tala om den undervisning samt examinationer som jag försöker hinna med. Att bibehålla kontakten med studenterna är nödvändigt!
Därför har jag egentligen inte tid för ytterligare uppdrag - som att arbeta med införande av hållbar utveckling i KI:s utbildningsprogram mm. Men det är ju också viktigt!

Framöver ska jag dessutom agera mer och mer som "riktig" politiker med nya spännande uppdrag av olika slag (ska fastställas i mitten av december).

Nåväl, jag ska inte beklaga mig. Allt är ju självpåtaget och, som sagt, det är (oftast) både kul och viktigt. Men just nu känner jag att begreppet Good enough är ganska sunt:
Jag hinner inte med allt som behöver göras men jag gör definitivt mitt bästa. Och det kommer jag fortsätta med. Men jag inser att jag förr eller senare måste välja...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar